เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เมืองแสนสุข (ชั้น 4) อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ