เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการท่องเที่ยวสีขาว (WHITE TOURISM)

กรมการท่องเที่ยว โดยกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการท่องเที่ยวสีขาว (White Tourism) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านบริการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาคุณภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยว ให้มีความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความความสะอาดและปลอดภัย ภายใต้วิถีใหม่ ณ โรงแรม ในจังหวัดชลบุรี วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยการอบรมเป็นแบบ Hybid คือมีผู้เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมที่จัด และแบบ Online โดยใช้ Zoom ในวันและเวลาเดียวกัน

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางออนไลน์โดยสแกน QR Code ที่แสดงในภาพประชาสัมพันธ์โครงการ และท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการอบรมที่เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ