เชิญชวนประชาชนทำแบบสอบถามความคิดเห็น การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

แบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (A survey of public opinion for water reuse in eastern economic corridor : EEC)

คำชี้แจง
1. แบบสอบถามเรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นส่วนหนึ่งของการทำโครงการวิจัย เรื่อง วิจัยและส่งเสริมเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ภายใต้ชุดโครงการพัฒนารูปแบบส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยข้อมูลในแบบสอบถามจะเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอดนวัฒตกรรมการบำบัดน้ำเสีย ดังนั้นผู้วิจัยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม

2. ผู้ตอบแบบสอบถามนี้ คือ ประชาชนทั่วไป

3. แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การรับรู้ถึงปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก
ตอนที่ 3 การยอมรับต่อการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมต่างๆ

4. ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ครั้งนี้

ท่านสามารถทำแบบสอบถามตามเส้นทางเชื่อมโยงนี้ https://forms.gle/mP81TUKe7z4QeoTc7 หรือทาง QR Code ด้านหน้านี้