หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 24 ข้อ 117 และข้อ 118 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น ดังนี้

1. การแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้

2. ในขณะที่กำลังประชุม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสภาท้องถิ่น

3. ห้ามผู้เข้ารับฟังการประชุมใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ กล่าวคำหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้ายแสดงกริยาอันพึงรังเกียจ ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทำการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือจงใจกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น

4. ผู้เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ อยู่ในฐานะผู้รับฟังไม่มีสิทธิในการเสนอญัตติหรืออภิปรายออกเสียงเสนอความคิดเห็นในการประชุมสภาท้องถิ่น

5. ห้ามผู้เข้ารับฟังการประชุมกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น

6. การบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564นายกิตติไชย คุณปลื้ม

ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

เอกสารแนบ

หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น