รายงานผลการดำเนินงานโครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามที่ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานตามโครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามบันทึกข้อความ ที่ ชบ 52504.4/2045 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่องขออนุมัติจัดทำและดำเนินการ โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้น

บัดนี้ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

เอกสารแนบ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ปี 64

แบบรายงานผลการดำเนินงาน