ปิดการให้บริการในส่วนของกองคลังเป็นการชั่วคราว

เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ของกองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข มีญาติติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อได้ ปัจจุบันบุคคลดังกล่าวได้ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเชื้อแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอผล

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอปิดการให้บริการในส่วนของกองคลังเป็นการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ ควบคุมไม่ให้มีเชื้อโรคในสถานที่ทำงานแพร่กระจายสู่ประชาชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564