ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (15)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ติจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าการจัดโครงการ August Series 2021 ประกอบด้วยงาน eGovernment Forum, Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, AI & IoT Summit, และ SME Smart Manufacturing เป็นการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มีกำหนดจัดงานวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 - 4 ชั้น4, ห้องวายุภักษ์ 5-7 ชั้น5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานแต่ละโครงการ ดังนี้

งาน eGovernment Forum เป็นการบูรณาการภาครัฐระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประซาชน อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนทุกกิจกรรมที่รัฐบาลไทยจะสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วและตรงจุดมากขึ้นการปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงาน การให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยึดิจิทัลนั้นจะช่วยยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิหัลโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

งาน Education Next Forum เป็นเวทีสำคัญในการยกระดับการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ผลักดันให้ระบบอุดมศึกษาไทย สามารถเพิ่มพูนคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ ซึ่งสอดรับกับทิศทางของโลกในการเป็น Smart Digital-Life และมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

งาน Healthcare Technology Summit พร้อมด้วยระบบสาธารณสุขที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาแผนปฏิบัติการที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยด้วย digital technology นำไปสร้างนวัตกรรมการบริการให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ทุกที่ และเท่าเทียมโดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดี

งาน AI & IoT Summit เกิดความตระหนักในกระแสทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนโลก ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายการใช้งานเทคโนโลยี AI + IoT ในการส่งเสริมให้สองนวัตกรรม ช่วยทำให้พัฒนาศักยภาพของทักษะทุนมนุษย์สามารถทำงานร่วมกับนวัดกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม ผลักดันแนวคิดในการสร้าง Talent Attraction ทางด้าน AI + IoT ในอนาคตอีกด้วย

งาน SME Smart Manufacturing การยกระดับภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้อยู่รอดในศตวรรษที่ 21 ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีถือเป็นหัวใจสำคัญการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ การทำ Digital Transformation รวมไปถึงการปฏิบัติงานผ่าน IDA Platform เพื่อธุรกิจโรงงานขนาด SME ถือเป็นเทคโนโลยีที่นำมาปรับใช้เพื่อความเป็นอยู่ รู้เท่าทัน และเข้าใจในกระบวนการในโลกของ 5G

รูปแบบการจัดงาน

  • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง
  • การชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
  • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน และการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
  • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอที