ประชาสัมพันธ์ การชำระค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายหลังเดือนมิถุนายน 2564