ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

                      ตามมติการประชุมสมัขขาใหญ่องค์การสหประชาขาติ เมื่อเดือนธันวาคม 6๕๓๐ กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดโดยดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบันรัญบาลได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา เพื่อให้หมู่บ้านชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนสำหรับปี ๒๕๖๔ นี้ แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19ยังมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้ต้องมีการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม ลดการเดินทางของประชาชน และควบคุมพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

                     เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕'๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคี จึงกำหนดงดการจัดกิจกรรมในลักษณะที่มีการรวมตัวกันในพื้นที่ และเน้นให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการผลิตสื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้สนับสนุนหน่วยงานภาคี อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด การจัดกิจกรรมเกม /การ์ตูนเกี่ยวกับป้องกันยาเสพติด, คลิปประชาสัมพันธ์เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยผู้มีชื่อเสียงทางสังคม รวมทั้งยังมีกาบันทึกภาพการอ่านคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และเทปบันทึกภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีการปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย การตรวจตราตามมหมู่บ้าน/ชุมชน จุดตรวจ - จุดสกัด เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยให้ดำเนินการตามความของแต่ละพื้นที่และคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 อีกด้วย

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

"รวมพลังต่อต้านยาเสพติด"

เอกสารแนบ

การ์ตูน infographic ชุดที่ 1

การ์ตูน infographic ชุดที่ 2

influencer infographic