ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้น

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 24 วรรคสอง กำหนดว่าให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ และเข้าฟังการประชุมด้วย ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. โดยสามารถเข้าฟังและชมการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ตามวัน และเวลาดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ