ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 กำหนดให้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล (ชั้น 4) สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น

เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วน จึงขอเลื่อนการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เป็นวันศุกร์ที่ 27 สิ่งหาคม พ.ศ. 2564 ในเวลาและสถานที่เดิมและเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2๒) พ.ศ. 2554 ข้อ 24 วรรคสอง จึงขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถเข้าฟังและชมการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ตามวัน และเวลาดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนายกิตติไชย คุณปลื้ม

ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

เอกสารแนบ

ประกาศ