ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน

เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 ตามกฎหมายข้างต้นแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายประกาศนี้ หรือตรวจสอบจากเว็บไซต์เทศบาลเมืองแสนสุข www.saensukcity.go.th อนึ่ง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน ณ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ชั้น ๑ กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ในวันและเวลาราชการ เพื่อเทศบาลเมืองแสนสุขจะได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ

ภ.ด.ส.3

หน้าประกาศ ภ.ด.ส.3