ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565