ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พุทธศักราช 2510 มาตรา 12 ให้เจ้าของป้าย ซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายในเดือนมีนาคมของปี มาตรา 19 ให้ผู้เสียภาษีป้ายชำระภาษีป้ายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

จึงประกาศให้ผู้รับประเมิน ซึ่งเป็นเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1) ณ งานผลประโยชน์  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป เพื่อกรอกรายการยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ งานผลประโยชน์  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ