ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประชาชนเป็นการชั่วคราวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ 10/2564 ลงวันที่ 17กรกฎาคม 2564 ได้กำหนดให้พื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และตามข้อ 9 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองแสนสุขได้ประกาศปิดให้บริการด้านต่างๆ ของเทศบาลเป็นการชั่วคราว ได้แก่ การบริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ และการบริการอื่นๆ ที่สำนักงานเทศบาล สำหรับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนจะให้บริการคิวออนไลน์ รอบเช้า 3 ราย ผู้มารับบริการที่เทศบาล 30 ราย รอบบ่ายคิวออนไลน์ 3 ราย ผู้มารับบริการที่เทศบาล 30 ราย เว้นแต่การให้บริการเฉพาะภารกิจที่เกี่ยวช้องกับบริการสาธารณสุขการควบคุมโรค กิจการที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภค การจราจร การบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสบงบเรียบร้อย มีการเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นั้น

เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงนฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ดังนั้น เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอประกาศปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประชาชน เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นการแจ้งเกิดและแจ้งตายให้ประสานติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทร 08 4991 6563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ

ประกาศ