ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การปิดบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน

ด้วยกรมการปกครองได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทดแทนระบบเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้บรรลุเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย และได้กำหนดแผนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแสนสุข ในวันที่ 15 และวันที่ 16 ตุลาคม 2564

ฉะนั้น สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอปิดบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ

ประกาศ