ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 44 ในแต่ละปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา 9 ภายในเดือนกุมภาพันธ์  มาตรา 46 ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

 จึงประกาศให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลแสนสุข ตำบลเหมือง ที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส. 6) แล้ว หากเห็นว่าการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีนั้น ไม่ถูกต้องให้มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี แล้วแต่กรณีและให้มาชำระภาษี ณ งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีจนถึงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564

 

ทำไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคิดอย่างไร

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ