ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าอาคารห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 3 รายการ

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์เปิดประมูลให้เช่าอาคารห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 3 อาคาร โดยการพิจารณาแยกแต่ละรายการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะให้เช่า

      1.1 อาคารห้องน้ำสาธารณะบริเวณสะพานลอยตลาดหนองมน ถนนสุขุมวิท ประกอบด้วย

            - ห้องน้ำหญิง จำนวน 4 ห้อง

            - ห้องน้ำชาย จำนวน 3 ห้อง

            - ห้องน้ำคนพิการ จำนวน 1 ห้อง

            - อัตราค่าเช่าไม่ต่ำกว่า 3,100 บาทต่อเดือน

            - กำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี เมื่อสิ้นสุดสัญญา ให้เปิดประมูลใหม่ทุกปี

      1.2 อาคารห้องน้ำสาธารณะ ถนนบางแสนสาย 1 ประกอบด้วย

            - ห้องน้ำหญิง จำนวน 4 ห้อง

            - ห้องน้ำชาย จำนวน 2 ห้อง

            - ห้องน้ำคนพิการ จำนวน 1 ห้อง

            - อัตราค่าเช่าไม่ต่ำกว่า 4,380 บาทต่อเดือน

            - กำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี เมื่อสิ้นสุดสัญญา ให้เปิดประมูลใหม่ทุกปี

      1.3 อาคารห้องน้ำสาธารณะ บริเวณแหลมแท่น ถนนบางแสนสาย 1 ประกอบด้วย

            - ห้องน้ำหญิง จำนวน 4 ห้อง

            - ห้องน้ำชาย จำนวน 2 ห้อง

            - ห้องน้ำคนพิการ จำนวน 1 ห้อง

            - อัตราค่าเช่าไม่ต่ำกว่า 3,890 บาทต่อเดือน

            - กำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี เมื่อสิ้นสุดสัญญา ให้เปิดประมูลใหม่ทุกปี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

2. คุณสมบัติของผู้ประมูล

      ผู้ประมูล ต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มีอาชีพมั่นคงและเชื่อถือได้ และไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาล เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3. หลักฐานการประมูล

      ผู้ประมูลจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึกคือ

      3.1 ในกรณีผู้ประมูลเป็นนิติบุคคล

            (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

            (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      3.2 ในกรณีผู้ประมูลเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. หลักประกันซอง

      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง รายละเอียดดังนี้

      4.1 ห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสะพานลอยตลาดหนองมน ถนนสุขุมวิท

            - หลักประกันซอง จำนวน 1,860 บาท

      4.2 ห้องน้ำสาธารณะ ถนนบางแสนสาย 1

            - หลักประกันซอง จำนวน 2,628 บาท

      4.3 ห้องน้ำสาธารณะ บริเวณแหลมแท่น ถนนบางแสนสาย 1

            - หลักประกันซอง จำนวน 2,334 บาท

พร้อมกับการยื่นซองประมูล หลักประกันซองตามข้อนี้ ถ้าผู้ประมูลได้ ไม่ไปทำสัญญาเช่ากับเทศบาลภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เทศบาลจะริบหลักประกันซอง

5. กำหนดการยื่นซองเสนอราคาต่อเจ้าหน้าที่รับซอง ที่ห้องประชุมชั้น 4 ห้อง 2 เทศบาลเมือง-แสนสุข ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข มีรายละเอียดดังนี้

      5.1 ห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสะพานลอยตลาดหนองมน ถนนสุขุมวิท

            - กำหนดเปิดซองเสนอราคา เวลา 13.30 – 14.00 น.

      5.2 ห้องน้ำสาธารณะ ถนนบางแสนสาย 1

            - กำหนดเปิดซองเสนอราคา เวลา 14.30 – 15.00 น.

      5.3 ห้องน้ำสาธารณะ บริเวณแหลมแท่น ถนนบางแสนสาย 1

            - กำหนดเปิดซองเสนอราคา เวลา 15.30 – 16.00 น. -

6. ผู้ประมูล จะต้องยื่นซองเสนอราคา โดยใช้แบบฟอร์มที่เทศบาลกำหนดให้ กรอกรายละเอียดในใบเสนอราคาให้ชัดเจนครบถ้วน ใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อย เขียนหรือพิมพ์ที่หน้าซองว่า “เรียนประธานกรรมการเปิดซองเสนอราคา” ใบเสนอราคาจะต้องลงจำนวนตัวเลขและตัวหนังสือให้ครบถ้วน หากตัวเลขและตัวหนังสือไม่ถูกต้อง ให้ถือตามตัวหนังสือเป็นสำคัญ

7. เงื่อนไขอื่น

      7.1 ผู้ประมูล ต้องเสนออัตราค่าเช่าไม่ต่ำกว่าราคาที่เทศบาลกำหนด

      7.2 ผู้ประมูล จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี) เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าประกันอัคคีภัย และอื่นๆ

      7.3 เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาสูงสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการประมูลราคา โดยไม่พิจารณาเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประมูล หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้เข้าประมูลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

      7.4 เทศบาลจะทำสัญญากับผู้ประมูลได้เป็นเวลา 1 ปี โดยเทศบาลจะแจ้งให้ผู้ประมูลได้ไปทำสัญญาเช่ากับเทศบาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเทศบาล และผู้ประมูลได้จะต้องวางหลักประกันสัญญาเช่าในอัตราร้อยละห้าของผลประโยชน์ตอบแทน โดยชำระเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หากผู้ประมูลได้ไม่ไปทำสัญญาภายในกำหนดหรือไม่วางหลักประกันสัญญาเช่าในวันทำสัญญาเทศบาลจะริบหลักประกันซองและถือว่าสละสิทธิ์

      ผู้ที่มีความประสงค์จะเช่าอาคารห้องน้ำสาธารณะข้างต้น ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึง วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ