ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

ตามที่ ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุขได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข (ชั้น 4) อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข นั้น

เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วน ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุขจึงขอเลื่อนการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม ท.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข (ชั้น 4) อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ