ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเลื่อนวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

ตามที่ ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุขได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข (ชั้น 4) อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข นั้น

เนื่องจากประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุขมีภารกิจเร่งด่วน จึงขอเลื่อนการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในเวลาและสถานที่เดิม และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 24 วรรคสอง จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยสามารถเข้าฟังและชมการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ตามวัน และเวลาดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ