ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามเส้นทางเชื่อมโยงด้านล่างข้อความนี้

เอกสารแนบ

ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้ง เขต 1

ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้ง เขต 2

ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้ง เขต 3