ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข ได้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากมีโครงการที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ และให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดความคล่องตัว สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสภาเทศบาลได้นัดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุสภาเทศบาลเมืองแสนสุข (ชั้น 4) อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 24 วรรคสอง กำหนดว่าให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ และเข้าฟังการประชุมด้วย ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากประชาชนท่านใดประสงค์จะเข้าฟังให้ขอแบบยื่นความประสงค์ได้ที่งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 3) อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ภายในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564นายกิตติไชย คุณปลื้ม

ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

เอกสารแนบ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

แบบฟอร์มขอเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล