ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567

                           อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พุทธศักราช 2510 มาตรา 12 ให้เจ้าของป้าย ซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายในเดือนมีนาคมของปี มาตรา 19 ให้ผู้เสียภาษีป้ายชำระภาษีป้ายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

                           จึงประกาศให้ผู้รับประเมิน ซึ่งเป็นเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1) ณ งานผลประโยชน์  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567  เป็นต้นไป เพื่อกรอกรายการยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ งานผลประโยชน์  กองคลัง    เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567