ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2567” ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (หลังใหม่) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองแสนสุข จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2567

 ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข เพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561