ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2566" วันพุธที่ 30สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข