ประชุมผู้ประกอบการชายหาดสาธารณะเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ ประชุมผู้ประกอบการชายหาดสาธารณะเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ" วันพุธที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีวาระการประชุมดังนี้


- ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลักษณะวิธีการจำหน่ายสินค้า และการเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณชายหาดสาธารณะ เทศบาลเมืองแสนสุข

- ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การกำหนดราคาอาหารสำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า

ในที่หรือทางสาธารณะชายหาด เทศบาลเมืองแสนสุข

- ปัญหา อุปสรรคการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณชายหาดสาธารณะ

- การจำหน่ายรายการอาหารชุด (Set menu)

- รูปแบบ เงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติสำหรับการจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ บริเวณชายหาดสาธารณะ

ในการนี้คณะผู้บริหาร นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อชี้แจงกฎ ระเบียบ ตลอดจนแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ร่วมกัน