กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมธาราบำบัดสำหรับผู้สูงอายุฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมธาราบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการผู้สูงวัยใส่ใจดูแลข้อ โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2566" วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมปลาดาว ชั้น3 ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ไชย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข งานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมธาราบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการผู้สูงวัยใส่ใจดูแลข้อ โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 20 ท่าน และการบรรยายความรู้การใช้ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกเพื่อประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ วิทยากรโดยอาจารย์สิริกุล กวมทรัพย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และการบรรยายความรู้โภชนาการอาหารที่เหมาะสมกับการดูแลสุขภาพข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ วิทยากรโดยนักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์แผนไทยและพยาบาลวิชาชีพงานส่งเสริมสุขภาพ