โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี ” ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีมีช่องทางในการแสวงหาความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ ในการพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรีชุมชนและท้องถิ่น และสร้างแนวทางในการนำความรู้ไปปรับใช้กับการพัฒนากลุ่มสตรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มแม่บ้านและสตรีทั่วไปโดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธีเปิด นายกิตติศักดิ์ วชิรวิทยา ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน

-วิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยนางสาวสิริรักษ์ วิริยะดี รองอัยการจังหวัดชลบุรี มีรายละเอียดดังนี้

- กฎหมายควรรู้ เกี่ยวกับสิทธิสตรีเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายสำหรับสตรี

- กฎหมายความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อสามารถนำความรู้ไปแก้ปัญหา ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนของตนเองได้

- กิจกรรมกลุ่ม ดำเนินการสร้างแนวทางและเขียนโครงการเพื่อใช้ในการพัฒนากลุ่มสตรีชุมชนและท้องถิ่น

- สรุปและให้คำแนะนำในการนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน