โครงการสุขาภิบาลอาหารและตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “จัดอบรมโครงการสุขาภิบาลอาหารและตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 ” ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข 

โดยมีการอบรมหลักสูตรดังนี้ 

- การสุขาภิบาลสำหรับผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 และอบรมโครงการบางแสนปลอดโฟม ประจำปีงบประมาณ 2567