ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2567” ในวันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองแสนสุข ดำเนินการภายใต้รายละเอียดดังนี้

ระเบียบวาระการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ครั้งที่1/2567

- ระเบียบวาระที่1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

- ระเบียบวาระที่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม(ถ้ามี)

- ระเบียบวาระที่3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

- ระเบียบวาระที่4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

- ระเบียบวาระที่5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่4 การบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาการเมือง

และประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2567

โดยดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ และร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 รวมถึงเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ ตอบข้อซักถามของประชาชน

ซึ่งประชาชนยังสามารถติดตาม หรือเสนอความคิดเห็นผ่านเพจ Facebook เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี