จัดประชุมตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “จัดประชุมตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3 ” ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข กองสวัสดิการสังคม จัดประชุมตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ระเบียบวาระที่1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1. โครงการ/กิจกรรม กองสวัสดิการสังคม

1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน

1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี เทศบาลเมืองแสนสุข

2. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.1 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข รุ่นที่2

2.2 ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ การป้องกัน เฝ้าระวัง และการควบคุมการระบาดของโรคในพื้นที่

2.3 รายงานการดำเนินงานของศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม(ยาเสพติด)

3. ฝ่ายงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- แบบสำรวจความคิดเห็นเรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแสนสุข

4. ฝ่ายงานไฟฟ้า กองช่าง

- แจ้งผู้ประกอบการและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2567 การไฟฟ้าบางแสนจะตัดสายไฟบนเสาและทำการรื้อสายไฟออก บริเวณร้านข้าวต้มโอ่งถึงโรงแรมเอสทู เพื่อจ่ายไฟฟ้าจากใต้ดิน อาจมีไฟถนนบางแห่งมืดดับซักระยะ และเทศบาลฯจะเริ่มดำเนินโครงการติดตั้งไฟทางในช่วงดังกล่าวควบคู่ บริเวณช่วงโรงแรมเอสทูถึงซอย6 ทางงานไฟฟ้าไม่อนุญาตให้โยงสายไฟตามเส้นทางแนวต้นมะพร้าว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 หากพบเจอทางงานไฟฟ้าขออนุญาตตัดทิ้งทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ระเบียบวาระที่2 เรื่องเพื่อพิจารณา

- ระเบียบวาระที่3 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกอง/งาน ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน

- ระเบียบวาระที่4 เรื่องปัญหาต่างๆที่แต่ละชุมชนเสนอ

- ระเบียบวาระที่5 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)