ผลการประกวดประติมากรรมกลางแจ้ง 3 มิติ

นายสุรชัย ดอนประศร รางวัลชนะเลิศ ประติมากรรมกลางแจ้ง 3 มิติ

รางวัลชนะเลิศ

ชื่อผลงาน : ลูกเต๋าให้โชค
เทคนิค : สแตนเลส
เจ้าของผลงาน : นายสุรชัย ดอนประศรี
แนวคิด : ข้าพเข้าต้องการสะท้อนมุมมองของความสุขความสมหวังผ่านวัตถุ ที่ข้าพเจ้านำมาเสนอ ผ่านงานประติมากรรมโดยการนำลักษณะของ ลูกเต๋ามาประกอบสร้างใหม่และปรับเปลี่ยนวัสดุ มาเป็นสแตนเลส เพื่อ เปรียบเทียบมุมมองความสุข ความสมหวังจากการลงทุนและการค้า ต่างๆในลักษณะการประสบความสำเร็จ และสร้างผลกำไร เป็นเงินเป็นทองในมุมมองการแทนค่าวัสดุด้วยงานประติมากรรม
นายธนบัตร สุวรรณเพชร รางวัลรองชนะเลิศ ประติมากรรมกลางแจ้ง 3 มิติ

รางวัลรองชนะเลิศ

ชื่อผลงาน : Element Of Happiness
เทคนิค : แกะหินทราย เชื่อมสแตนเลส
เจ้าของผลงาน : นายธนบัตร สุวรรณเพชร
แนวคิด : คำว่า "ความสุข" เราสามารถค้นพบได้ถ้ารู้จักค้นหาคำว่า รับรู้ เรียนรู้ พึ่งพา พอเพียง คำเหล่านี้คือ ธรรมชาติของ การดำเนินชีวิต อย่างแสนสุข ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกใน ลักษณะงานประติมากรรมที่แสดงถึง การแกะเกี่ยว โอบอุ้ม เพื่อ ต้องการแสดงออกถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการใช้ วัสดุใน 2 ลักษณะ ที่มีความแตกต่างกัน แต่สามารถแสดงออก ได้ถึง ความสมดุลอย่างลงตัว
นายกิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ รางวัลเกียรติยศ ประติมากรรมกลางแจ้ง 3 มิติ

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : รูปทรงกับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
เทคนิค : แกะสลักหินอ่อน
เจ้าของผลงาน : นายกิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ
แนวคิด : ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงหนึ่งกับรูปทรงหนึ่งคล้องเกี่ยวกัน เป็นอัตลักษณ์ในตัวเป็นโซ่ เปรียบเสมือนความสัมพันธ์ ของครอบครัวอาจถูกลดทอนไป ตัดทอนไป แต่ไม่ได้เปลิ่ยน เป็นอื่นใด นอกจากความเป็นโซ่อยู่ดังเดิม
นายทรงศักดิ์ นามโพธิ์ รางวัลเกียรติยศ ประติมากรรมกลางแจ้ง 3 มิติ

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : ชีวิต...แสนสุข
เทคนิค : ทองเหลือง และ สแตนเลส
เจ้าของผลงาน : นายทรงศักดิ์ นามโพธิ์
แนวคิด : เสียงเจื้อยแจ้ว แว่วมาจากข้างหลังพร้อมแรง สิ่งที่โถมเข้ามากอด ตามมาด้วยคำถามอย่างพรั่งพรู ข้าพเจ้าใช้แขนโอบกอดลูกแทนคำตอบ เป็นบรรยากาศที่ข้าพเจ้าบันทึกไว้ใน ความรู้สึกจากแรงบันดาลใจข้างต้น ข้าพเจ้านำมาสร้างสรรค์ เป็นผลงานประติมากรรม แสดงออกถึงความรัก ความอบอุ่นและความโอบอุ้มอารีต่อกันของคนในครอบครัว เป็นปฐมบทแรก แห่งการเรียนรู้และขยายแผ่ความรัก ความเอื้ออาทรนั้นกับผู้คนบนโลกใบนี้ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
นางสาวธนาภรณ์ วงษ์ประเสริฐ รางวัลเกียรติยศ ประติมากรรมกลางแจ้ง 3 มิติ

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : พึ่งพา
เทคนิค : หิน สแตนเลส ทองเหลือง
เจ้าของผลงาน : นางสาวธนาภรณ์ วงษ์ประเสริฐ
แนวคิด : ได้แรงบันดาลใจมาจากหินปะการัง ที่มีสิ่งมีชีวิตมาเกาะ อยู่อาศัย จึงได้ใช้สแตนเลส ที่มีรูปร่าง รูปทรง ของสิ่งมีชีวิต ใต้ทะเล แทนเทคโนโลยีที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน จึงได้ใช้หินแทนธรรมชาติ
นายวันชนะ ไชยศรี รางวัลเกียรติยศ ประติมากรรมกลางแจ้ง 3 มิติ

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : ผู้ให้กำเนิด
เทคนิค : หิน และ สแตนเลส
เจ้าของผลงาน : นายวันชนะ ไชยศรี
แนวคิด : ทะเลเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตมากมายและยังเป็นแหล่ง ทรัพยากร ธรรมชาติที่สำคัญต่อมนุษย์ ทั้งการท่องเที่ยว และ การประกอบอาชีพชาวประมง ข้าพเจ้าจึงนำรูปทรงของหอย และรูปร่างของแผนที่แทนท้องทะเล หยดน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตที่ งอกงามและเจริญเติบโต เมล็ดพันธุ์แทนการเจริญเติบโต ทางด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เจริญเติบโตไปพร้อมๆ กัน โดยใช้สแตนเลสแทนเทคโนโลยี และใช้หินแทนธรรมชาติ
นายชานนท์ พูลทวี รางวัลเกียรติยศ ประติมากรรมกลางแจ้ง 3 มิติ

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : คู่สร้าง คู่สม
เทคนิค : หิน ทองเหลือง สแตนเลส
เจ้าของผลงาน : นายชานนท์ พูลทวี
แนวคิด : การมีคู่ของทุกสิ่ง การมีคู่มักจะสร้างสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นมาใหม่ได้มากมาย หลายอย่าง แตกต่างกันไป ตามรูปแบบคู่แต่ละคู่ เพิ่มมาก็จะแตกต่าง แตกดอก ออกใบ บ่งบอกความเจริญในสิ่งนั้นๆ สิ่งที่มาอยู่รวมกันนั้น มาจากที่เดิม มาจากที่ใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่ล้วนแล้วแต่มีความสุขในทิศทาง ของตัวเอง ดั่งเช่น พื้นดิน พื้นทราย พื้นน้ำ ต้นไม้ ภูเขา ผู้คน ที่บางแสน บางสิ่งที่มี ก่อนเดิม บางอย่างเกิดขึ้นใหม่ อีกอย่างเข้ามาอยู่ใหม่ ทุกอย่าง ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความสุข...
นายยุทธนา วะณานิชย์ รางวัลเกียรติยศ ประติมากรรมกลางแจ้ง 3 มิติ

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อผลงาน : When I was young
เทคนิค : สแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม ทองแดงเปลว
เจ้าของผลงาน : นายยุทธนา วะณานิชย์
แนวคิด : สร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจเมื่อข้าพเจ้ายังเยาว์วัย มีเรื่องราวมากมาย เมื่อนึกถึงทุกครั้ง ข้าพเจ้ามักมีความสุขและยิ้มได้เสมอ เรื่องราวต่างๆ เหล่านั้น ข้าพเจ้าจะหาได้จากธรรมชาติ ความผูกพันธ์กับสรรพสัตว์ และการละเล่นในสมัยนั้น ทุกอย่างจะหาได้จากธรรมชาติ เมื่อนึกถึง มักจะอารมณ์ดีเสมอ ข้าพเจ้าจึงปราถนาที่จะบอกเล่าเรื่องราวผ่านงาน ชิ้นนี้ อย่างน้อยก็เด็กรุ่นใหม่ๆ ได้เห็นและซึมซับความแตกต่างใน แง่ของการดำรงชีวิต ความสุข จิตนาการ และความรู้สึกที่ข้าพเจ้า ได้สัมผัสมา


ประกวดประติมากรรม 3 มิติกลางแจ้ง แสนสุข ประกวดประติมากรรม 3 มิติกลางแจ้ง "แสนสุข"
กำหนดส่งผลงาน  ตั้งแต่วันที่ 15-25 ธันวาคม 2555 (ในเวลาทำการ)
                           ที่ บจก. บางแสนมหานครพร๊อทเพอร์ตี้ (คลับเฮ้าส์)
                           เลขที่ 278/9 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
                           โทรศัพท์ 086-304-4383 และ 086-377-2377
ประกาศผล           วันที่ 16-19 มกราคม 2556
                           ทางเว็บไซต์ http://www.saensukcity.go.th และ http://www.walkingstreet.co.th
แสดงผลงาน         วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ถนนคนเดิน บางแสน

รางวัลการประกวด
     ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
1. รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล 150,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
2. รางวัลดีเด่น 7 รางวัลๆ ละ 70,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
     นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมด้วยความคิดของตนเอง

แนวความคิด
     1. เป็นประติมากรรม 3 มิติ ภายใต้หัวข้อ "แสนสุข"
     2. เป็นประติมากรรม 3 มิติกลางแจ้ง นำผลงานที่ได้รับรางวัลมาตกแต่งแหล่งท่องเที่ยว "บางแสน"
     3. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสผลงานศิลปกรรมอย่างใกล้ชิด

ผลงาน
     1. ใช้วัสดุ สแตนเลส, หิน, ทองเหลือ. ทองแดง
     2. ผลงานต้องมีความขนาดความสูง ความกล้าง และความยาว รวมกันไม่เกิน 3.50 เมตร
     3. สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและคงทน
     4. เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลหรือตีพิมพ์มาก่อน
     5. ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 ชิ้น

เงื่อนไข
     1. กรณีส่งผลงานจริงแล้วไม่ได้รับการคัดเลือก ให้มารับผลงานคืนภายในวันที่ 21-30 มกราคม 2556 ในเวลาราชการ หากไม่มารับตามกำหนด จะถือว่ายินยอมให้ผูจัดโครงการดำเนินการตามที่เห็นสมควร
     2. ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียว หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
     3. ผู้ส่งผลงานยินยอมยกผลงานที่ได้รับรางวัล พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ผลงานนั้นให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ซึ่งเทศบาลเมืองแสนสุขสามารถทำซ้ำหรือปรับปรุง เพื่อความเหมาะสมในการเผยแพร่ต่อสาธารชนได้
     4. กรณีส่งผลงานและได้รับการคัดเลือกให้ร่วมแสดงงาน ให้มารับผลงานคืนภายในวันที่ 18-26 กุมภาพันธ์ 2556 ตัดสินการประกวดระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2556 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
     5. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15-25 ธันวาคม 2555 (ในเวลาทำการ) ที่ บจก. บางแสนมหานครพร๊อทเพอร์ตี้ (คลับเฮ้าส์) เลขที่ 278/9 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์ 086-304-4383 และ 086-377-2377

กำหนดการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดและสถานที่ส่ง
     ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15-25 ธันวาคม 2555 (ในเวลาทำการ) ที่ บจก. บางแสนมหานครพร๊อทเพอร์ตี้ (คลับเฮ้าส์) เลขที่ 278/9 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์ 086-304-4383 และ 086-377-2377

ประกาศผลการตัดสิน
     ในวันที่ 16-19 มกราคม 2556 ทางเว็บไซต์ ถนนคนเดินบางแสน www.walkingstreet.co.th และทางเว็บไซต์ เทศบาลเมืองแสนสุข www.saensukcity.go.th

จัดแสดงผลงาน
    ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ถนนคนเดิน บางแสน

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
     ถนนคนเดินบางแสน โทรศัพท์ 086-304-4383 และ 086-377-2377 หรือที่เว็บไซต์ ถนนคนเดินบางแสน www.walkingstreet.co.th หรือเว็บไซต์ เทศบาลเมืองแสนสุข www.saensukcity.go.th