สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข

ตามประกาศ เทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า พร้อมเทรลเลอร์ลากจูง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น
               ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วินเนอร์ ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
   
   
 
(นายนิธิ ประเสริฐวิทย์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข