สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข

  ตามประกาศ เทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา ๑ (ใกล้บ้านเลขที่ ๒๓๑/๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น
              ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพิสิฐ คอนสตรัคชั่น (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๒,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
   
   
 
(นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข