สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข

  ตามประกาศ เทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนแสนสุข-บางพระ (เข้าสุสานสว่างผล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น
               งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(๗๒.๑๔.๑๐.๐๑ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ชลบุรีเสม็ดพัฒนา จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
   
   
 
(นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข