สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข

ตามประกาศ เทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น
               ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง และชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน ๑ โครงการ    ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บราโว คิดส์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น     ๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
   
   
 
(นายไพศาล สีนาคล้วน)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข