สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข

 ตามประกาศ เทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ชนิด LED ๒๒๕W. บริเวณบนสะพานถนนข้าวหลามข้ามถนนมิตรสัมพันธ์ และ สะพานถนนข้าวหลามข้ามถนนสุขุมวิท ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น
               โครงการติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ชนิด LED ๒๒๕W. บริเวณบนสะพานถนนข้าวหลามข้ามถนนมิตรสัมพันธ์ และสะพานถนนข้าวหลามข้ามถนนสุขุมวิท ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันไลท์ติ้ง 559 (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
   
   
 
(นายไพศาล สีนาคล้วน)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข