สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข

ตามประกาศ เทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ ซอย ๒ (ใกล้บ้านเลขที่ ๕๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น
               โครงการซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ ซอย ๒ (ใกล้บ้านเลขที่ ๕๒) (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก. บางแสนมหานครคอนสตรัคชั่น (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
   
   
 
(นายไพศาล สีนาคล้วน)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข