สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข

ตามประกาศ เทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนซอยเชื่อมถนนสุขุมวิท ซอย ๑๘ (หลังตะวันออกสติล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น
              ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็นแอลซีซี จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
   
   
 
(นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข