สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข

ตามประกาศ เทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น
               ๑. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัด จำนวน ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟทูเอ็น เทรดดิ้ง (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๖๔๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๕ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟทูเอ็น เทรดดิ้ง (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๐๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. รถเข็นทำแผลชนิดมีอ่าง จำนวน ๑ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟทูเอ็น เทรดดิ้ง (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟทูเอ็น เทรดดิ้ง (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๖๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. หม้อต้มแผ่นประคบร้อน (Hydrocollator) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟทูเอ็น เทรดดิ้ง (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓,๓๓๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
   
 
(นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข