สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข

 ตามประกาศ เทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเนตรดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น
               ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1989) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
(นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข