สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข

ตามประกาศ เทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและที่จอดรถพร้อมท่อระบายน้ำและไฟฟ้าแสงสว่างเข้าพื้นที่อาคารผู้สูงอายุและอาคารบ้านพักพนักงานกองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น
               ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.บางแสนมหานครคอนสตรั่คชั่น โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
(นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
 
 

ที่มา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและที่จอดรถพร้อมท่อระบายน้ำและไฟฟ้าแสงสว่างเข้าพื้นที่อาคารผู้สูงอายุและอาคารบ้านพักพนักงานกองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)