ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. นายณรงค์ชัย  คุณปลื้ม        นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข
2. นายสวัสดิ์  หอมปลื้ม          รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข
3. นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์    รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข
4. นายนิธิ  ประเสริฐวิทย์         รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข
5. นายไพศาล  สีนาคล้วน       ปลัดเทศบาล
6. นายกิตติธัช  ตะโนรี           รองปลัดเทศบาล
7. นายยุทธพร  จีระออน         รองปลัดเทศบาล
8. น.ส.ธัญญธร  ทุมมาตัน      หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
9. นายเสรี  ศรีวิเชียร             ผู้อำนวยการกองช่าง
10. นายมานะ  กมลธเนศ        ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
11. นายชุมพล  จันทร์เพ็ญ      ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
12. นายศักดิ์นิพนธ์   จัมปะโสม          สถาปนิกชำนาญการ
13. นายโรจน์รัตน์ เมืองนาค               นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
14. นายชวลิต  บัวชู                         นายช่างโยธาชำนาญงาน
15. น.ส.สุพิชญนันทน์ ณรัตน์ยศการ     นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
16. นายฤทธิญา อ่อนพรรณนา            นักป้องกันสาธารณภัยปฏิบัติการ
17. นายธนโชติ ตั้งบุญอักษร              นักป้องกันสาธารณภัยปฏิบัติการ
18. นายเอื้อการย์ ม่วงศิริ                   นักป้องกันสาธารณภัยปฏิบัติการ
19. นายภานุพงษ์ มีจิต                      นักป้องกันสาธารณภัยปฏิบัติการ
20. นายศรายุธ  ทัพสงเคราะห์            นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
21. นายนฤพล กุลบุตร                      เจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัยปฏิบัติงาน
22. นายอภิวัฒน์ โนนกลาง                 เจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่และอำนาจปฏิบัติการตามหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ