ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างผู้ผ่านการสอบ (ภาค ก และ ข) และกำหนดวันประเมินสมรรถนะในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

                      ตามที่ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 16 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และดำเนินการสอบใน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามรถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

                      บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในการสอบ (ภาค ก และข) เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินและกำหนดวันสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) นั้น

                      1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ภาค ก และภาค ข เพื่อสอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

                      2. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป) ดังนี้

 

วันอังคาร วันที่ 9 มกราคม 2567

 

เวลา กิจกรรม ตำแหน่ง เวลาที่สอบ

08.00 - 08.50 น.

09.00 - 11.50 น.

-รายงานตัว

-สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

-ผู้ช่วยช่วยวิศวกรโยธา

-ผู้ช่วยนิติกร

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

-ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

-ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

-ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข

12.00 - 12.50 น.

13.00 - 16.50 น.

- รายงานตัว

-สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

-ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ

-ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

-พนักงานขับรถยนต์

-พนักงานดับเพลิง

-พนักงานเทศกิจ

-คนงาน (งานสาธารณูปโภค)

-คนงาน (งานสวนสาธารณะ)

-คนงาน (งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ)

-คนงานรักษาความสะอาด

-คนงานประจำรถขยะ

-คนงาน (งานสัตวแพทย์)

-คนงาน (งานกีฬาและนันทนาการ)

-คนงาน (งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย)

ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข

                   

                             เทศบาลเมืองแสนสุข จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ในวันที่ 15 มกราคม 2567 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และทาง www.saensukcity.go.th

 

เอกสารแนบ

เอกสารประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์