ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

                   ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 – 2569 จำนวน 20 ตำแหน่ง 29 อัตรา ดังนี้

 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

 

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง อัตรา เลขตำแหน่ง
1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 1 08-2-12-3205-001
2 นิติกร (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 1 08-2-01-3105-003
3 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 1 08-2-01-3104-003
08-2-01-3104-004
4 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 1 08-2-04-3204-001
5 วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 1 08-2-05-3701-001
6 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 1 08-2-05-3101-001
7 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 2 08-2-06-3606-005
08-2-10-3606-006
8 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 2 08-2-06-3603-001
08-2-06-3603-002
9 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 1 08-2-06-3605-001
10 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 1 08-2-07-3106-002
11 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 1 08-2-08-3806-001
12 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 1 08-2-11-3801-001

 

 

ตำแหน่งประเภททั่วไป

 

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง อัตรา เลขตำแหน่ง
1 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 2 08-2-04-4204-002
08-2-04-4204-001
2 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 2 08-2-04-4101-006
08-2-08-4101-012
3 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 2 08-2-04-4203-002
08-2-04-4203-003
4 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 2 08-2-05-4706-002
08-2-10-4706-005
5 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 2 08-2-05-4701-001
08-2-10-4701-004
6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 2 08-2-08-4201-003
08-2-10-4201-004
7 นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 1 08-2-05-4702-001
8 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 1 08-2-07-4301-001

 

                   ผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นเอกสารคำร้องขอโอน พร้อมสำเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล สำเนาวุฒิการศึกษา หนังสือรับรองความประพฤติ จากผู้บังคับบัญชา หนังสือยินยอมให้โอนจากผู้บริหารต้นสังกัด และสำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยยื่นเอกสารในการขอโอนได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3819 3500 2 ต่อ 321

 

เอกสารแนบ

เอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง