ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

                      ตามที่ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และดำเนินการสอบ (ข้อเขียน) เมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และดำเนินการสอบ (สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ 2567 เรียบร้อยแล้ว นั้น

                      บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                      ทั้งนี้ ให้พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับการสรรหามารายงานตัว ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข เวลา 08.30 – 16.30 น.

เอกสารแนบ

เอกสารประกาศ

ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง