รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข (พฤศจิกายน 2563)

ตามที่เทศบาลเมืองแสนสุข ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป้นพนักงานจ้างเทศบาลเมื่องแสนสุข ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นั้น

 

บัดนี้ การรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการพนังงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครเท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

 

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครคัดเลือก และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุขได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครฯ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งและคุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือก

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

 

 

 

เอกสารแนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข