รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองแสนสุขอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ ดังต่อไปนี้

 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ

ลำดับ ชื่อตำแหน่งงาน จำนวนที่เปิดรับสมัคร
1 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1
2 ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ 1
3 ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1
4 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1
5 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1
6 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1
7 ช่างก่อสร้าง 1
8 ผู้ดูแลเด็ก 1
9 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 3
10 พนักงานขับรถยนต์ 10

- พนักงานจ้างทั่วไป

ลำดับ ชื่อตำแหน่งงาน จำนวนที่เปิดรับสมัคร
1 พนักงานดับเพลิง 7
2 พนักงานเทศกิจ 2
3 คนงานรักษาความสะอาด 11
4 คนงาน 10
5 ยาม 1

(รายละเอียดปรากฎอยู่ในเอกสารการรับสมัครฯ แนบท้ายประกาศนี้)

เอกสารแนบ

เอกสารประกาศรับสมัครงาน