ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ เทศบาลเมืองแสนสุข


แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566


ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา (กองช่าง)

        -ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก-

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา (กองช่าง , กองช่างสุขาภิบาล)

        1. นายวิทวัส เลิศฟ้า

3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถกระเช้าไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา (กองช่าง)

        1. นายพูนศักดิ์ ทาจันทร์

4 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกสิบล้อ) จำนวน 3 อัตรา (กองช่าง) , (กองช่างสุขาภิบาล)

         -ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก-

5. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกหกล้อ) จำนวน 1 อัตรา (กองช่างสุขาภิบาล)

         -ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก-


ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

        1. นายสมบัติ กรแต่ง

        2. นายประเสริฐ คำสะอาด

        3. นายเขษมศักดิ์ จู่รัตนสาร

        4. นายมนฑล ทาธรรม


สำรองตำแหน่ง คนงาน

        1. นายธีระพงษ์ เอี่ยมตั้ง

        2. นายณัฐวุฒิ ปิงจุรัตน์

        3. นายดำรงค์ มหัปปภา

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ