ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569)

                   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 กำหนดให้เทศบาลต้องจัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาล 4 ปี เพื่อเป็นกรอบกำหนดอัตราตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน ประกอบกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ของเทศบาลเมืองแสนสุข สิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2566 นี้


                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569) ให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ